Ca organizație profesională Colegiul Medicilor Bistriţa-Năsăud apără demnitatea și promoveaza drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de bolnav și de sănătatea publică.

Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.

In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie sa se prezinte medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va afla sediul cabinetul respectiv.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:
- Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii
- Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
- Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie – copie
- Taxa de avizare: 200 lei pentru fiecare specialitate – in cazul in care exista mai multe specialitati, la casieria CM BN la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
- Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CM BN
- Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CM BN).
Nu se primesc dosare incomplete.

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei).

Decizia nr. 98 din 18.02.2021

Unități medico-sanitare – societăți comerciale, cu personalitate juridică

Actele necesare la Colegiul Medicilor:
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa
Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copie
Distributia specialitatilor pe camere – original semnat d ecatre conducere
Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
Certificatul de inregistrare la registrul comertului – copie
Certificat Constatator (sau Anexa eliberate de catre Registrul Comertului pentru sediul social si pentru punctul / punctele de lucru) – copie
Actul constitutiv al societatii, si, dupa caz, actul aditional (impreuna cu actele corespunzatoare eliberate de Registrul Comertului) prin care se modifica prevederile statutare – copie
Declaratia prin care Organului de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati
Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical
Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul anterior – copie;
Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
Diploma de medic a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului)- copii;
Certificatul de membru vizat al medicilor care urmeaza sa lucreze in unitate – copie;
Copie contracte munca medici
Taxa de avizare: 350 LEI DOSAR UNITATE MEDICALA + 200 lei pentru fiecare cabinet din cadrul unitatii medicale la Colegiul Medicilor BN .
Cerere tip completata de catre reprezentantul legal al unitatii (modelul se gaseste la CM BN).
Nu se primesc dosare incomplete

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de cabinete si a repartitiei acestora pe camere.

Descarcă document (25 pag. PDF)

Ordonanta Guvernului 124/1998 (republicata prin Legea 629/2001)

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.
(2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala – medici de familie, stomatologi, specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.

ART. 2
(1) In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa formand cabinete medicale grupate pentru a-si crea facilitati economice comune pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale asociate in scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
(4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

ART. 3
(1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical.

CAP. 2
Infiintarea si inregistrarea cabinetului medical
ART. 4
Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activitatilor care se vor desfasura, inscrise in autorizatia de libera practica a medicului, eliberata in conditiile legii.

ART. 5
(1) Cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, in functie de forma de organizare, potrivit ART. 1 alin. (3).
(2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile de sanatate publica judetene sau de Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical.
(3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

CAP. 3
Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical
ART. 6
Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe actului medical cu autorizarea lor in conditiile legii, activitati de invatamant si cercetare cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania.
(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sanatatii si Familiei.
(5) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.

ART. 7
Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.

ART. 8
Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizari;
d) activitati de consiliere medicala;
e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei;
f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.

ART. 9 – abrogat partial
(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la ART. 1 alin. (3) si la ART. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

ART. 10
Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.
ART. 11
(1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
(2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.

ART. 12
(1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze si activitati epidemiologice prevazute in contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei privind starea de sanatate si demografica a populatiei.
(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.

CAP. 4
Sanctiuni
ART. 13
(1) Pentru nerespectarea dispozitiilor ART. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.
(2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevazute la ART. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.
(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, in raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sanatatii si Familiei.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 14
(1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit ART. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la ART. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sanatatii si Familiei.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).
(7) Conditiile de vanzare sau de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care raman in patrimoniul public.

ART. 15 (nu se aplica pentru unitatile de turism si recuperare – OU 152/2002
(1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile ART. 4, ART. 5 alin. (3), ART. 6-8 si ale ART. 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.

ART. 16
(1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
(2) Cabinetele medicale infiintate in conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(3) Dispozitiile ART. 6 alin. (1) si (3), ale ART. 7 si 12 se aplica in mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate in conditiile alin. (1).

ART. 17
Cabinetul medical organizat in conditiile ART. 16 poate realiza venituri din:
a) finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii sau sponsorizari;
d) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 18
Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 19
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ORDONANȚĂ nr. 124 din 29 august 1998 (**republicată**) (Legătură externă - Portalul legislativ)

Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 – (actualizat până la data de 23 iunie 2003)
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. pana la data de 23 iunie 2003, cu modificarile si completarile aduse de ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003.

Avand in vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, vazand Referatul de aprobare al Directiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondiala si privatizare nr. DB 1.759/2003, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cuprinse in anexa nr. 1.

ART. 2
Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevazuta in anexa nr. 2.

ART. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 4
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din Romania si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998 privind autorizatia de libera practica medicala din Romania isi inceteaza aplicabilitatea.

ART. 6
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Bucuresti, 26 februarie 2003.

ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (Legătură externă - Portalul legislativ)